באנר מפגשים עמוד ראשי.jpg

תנאי שימוש

אודות האתר ומפעילת השירות - חברת א.ג.ד שורה ראשונה ייצוג אמנים ומופעים בע"מ 

 

ברוכים הבאים לאתר "שורה ראשונה". השירות והאתר מופעלים על ידי חברת א.ג.ד. שורה ראשונה ייצוג אמנים ומופעים בע"מ, ח.פ. 513638627 שכתובתה: רח' הצבר 9 אזור (להלן: "החברה").
האתר משמש למידע ורכישת כרטיסים למופעי החברה המשווקים על ידי החברה  שעיקר עיסוקה ייצוג אמנים ומופעים (להלן: "האתר").  

האתר הינו בבעלותה של החברה והוא מופעל ומנוהל בהתאם להוראותיה. כל האמור בתקנון זה יחול על רוכשי הכרטיסים באמצעות האתר.

מטרת האתר היא להציג את המופעים השונים ולהעניק שירות מתקדם להזמנת כרטיסים באמצעות האינטרנט.
ניתן לרכוש כרטיסים לאירועים שיתקיימו און ליין על פי המועדים והמחירים כפי שיפורטו באתר.  

כחלק מרצוננו להענקת שירות מיטבי, צוות האתר זמין לרשותכם. ניתן ליצור קשר באמצעות משלוח מייל לכתובת info@shura-rishona.co.il  או באמצעות מילוי טופס הנמצא באתר בעמוד המיועד לפניות.
 

תקנון האתר 
 

תנאים כלליים
 

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את האמור בתקנון האתר, המהווה את תנאי ההסכם ביניכם לבין החברה.

היה ומצאתם כי אינכם מסכימים לאמור בתקנון האתר, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש כזה או אחר באתר וכן לא להירשם כמנוי באתר החברה.

שימוש באתר החברה ו/או הרשמה כחבר באתר ו/או שימוש באחד מהשירותים הניתנים באתר מהווה הסכמתכם לכל האמור בתנאי התקנון ואלה יחייבו אתכם בכל הקשור לשימוש בשירות הניתן באתר.

כחלק משירותי האתר, כרטיסים שיוזמנו דרך האתר יסופקו לכתובת האי מייל שסופקה על ידי הרוכש. החברה אינה אחראית כלפי הרוכש על קבלת המידע האמור. על הרוכש לוודא את הפרטים אותם מסר עבור משלוח הכרטיס וכן את קבלתו.
 

אופן השימוש בשרות האתר
 

הזמנת כרטיסים ואיסופם:
 

א. האתר מאפשר להזמין כרטיסים. בעת הרישום יש לוודא מסירת פרטים נכונים לצורך קבלת הכרטיסים ועדכון בדבר שינויים לרבות שם, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון בו ניתן להשיג את הרוכש לצורך מסירת, קבלת ועדכון פרטים. 
ב. בעת יצירת קשר עם החברה לגבי רכישה שבוצעה, על הרוכש יהיה לספק פרטי הזדהות מלאים לרבות פרטי האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה, שם מלא, מס' תעודת זהות ופרטי הקשר שנמסרו.
ג. כניסה מאוחרת לאירוע לא תאפשר החזר כספי ו/או פיצוי.
ד. לא יתקבל החזר כספי ו/או פיצוי בעבור רכישת כרטיסים שלא נוצלו.

ה. לחברה שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנה/ות תוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה אם לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו בניגוד לתקנון ו/או בטעות ו/או תוך ניסיון לעקוף הוראה מהוראות תקנון זה וזאת מבלי שלמבצע ההזמנה תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הביטול כאמור לעיל. על הביטול תודיע החברה למבצע הרכישה בדוא"ל, או בשיחת טלפון, או במסרון וכן שומרת החברה על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.
ו. הרכישה באתר " שורה ראשונה" מתבצעת באמצעות פרוטוקול הצפנת מידע הנהוג באתרי מסחר. האתר מאובטח ובעל כרטיס האשראי מוגן מפני שימוש לרעה בכרטיסו ע"י גורם בלתי מורשה.
ז. לחברה שמורה הזכות לבצע שינויים באירועים לרבות שינוי במועד האירוע וביטולו. החברה תודיע לרוכש על השינוי בדוא"ל, ו/או בשיחת טלפון, ו/או במסרון, זאת על פי הפרטים אותם מסר הרוכש במעמד הרכישה. אירוע שיבוצע בו שינוי יאפשר לרוכש לקבל החזר מלא בגין הרכישה שבוצעה. מעבר להחזר זה, לא תהיה לרוכש כל דרישה או טענה בגין השינוי שבוצע.

אופן התשלום:
 

א. מחיר הכרטיס בו יחויב הרוכש בגין הזמנת כרטיס לאירוע באמצעות האתר, הנו מחיר כרטיס הכניסה המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה.
ב. התשלום יבוצע באמצעות פרטי כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המקובלות בשוק שיינתן בעת ביצוע ההזמנה באתר האינטרנט. עם ביצוע החיוב לא ניתן יהיה לשנות את אופן התשלום.
ג. הקנייה באתר מותרת מגיל 18 ומעלה.

 

 ביטול\שינוי עסקה:
 

א. רוכש כרטיסים באמצעות האתר זכאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני מועד המופע.
ב. פניה לביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעת דואר אלקטרוני שתישלח לכתובת שלעיל : info@shura-rishona.co.il  או באמצעות מילוי טופס באתר בעמוד המיועד לפניות. בעת הפנייה יש לציין את פרטי הרכישה כפי שנמסרו בעת ביצוע הרכישה, את פרטי האירוע אליו מבקשים לבטל את ההזמנה וכן פרטים ליצירת קשר הכוללים שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון בו ניתן להשיג את הרוכש. אי מסירת פרטים כמפורט, תמנע את ביצוע ביטול העסקה.
ג. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו פחות מ- 7 ימי עסקים לפני מועד המופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.
ד. בעת ביטול עסקה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.
ה. החברה תהיה רשאית לנכות שיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך ביניהם) כ"דמי ביטול". לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין הניכוי האמור.
ו. במידה  והמופע יבוטל, מזמין הכרטיס יהיה זכאי להחזר מלא בגין התשלום אותו ביצע. במידה והמופע ידחה למועד חדש, יהיה הכרטיס תקף למועד החדש. רוכש אשר ביצע את העסקה בטרם שונה המועד יהיה רשאי לבטל את הזמנתו עד 72 שעות לפני המופע החדש ולקבל החזר מלא עבור הכרטיסים.
ז. מובהר בזאת, כי בכל מקרה של אי התאמה בין הפרטים שנמסרו באתר לבין השירות שהוזמן על ידי הרוכש ובכל מקרה של ביטול המופע ו/או שינוי מועדו מוקנית לרוכש הזכות לבטל את העסקה ולקבל החזר מלא של התשלום אותו שילם לחברה מבלי שיחויב ב "דמי ביטול" כלשהם.

 

פרטים ומידע פרסומי
 

החברה שומרת לעצמה את האפשרות  לפנות מעת לעת לרוכשי הכרטיסים באמצעות המידע אותו מסרו בעת ביצוע הרכישה על מנת לידע אותם בדבר אירועים ופעילויות. במידה ואינכם מעוניינים, יוכל הנמען להסיר את עצמו באמצעות לינק ייעודי בתחתית המייל.
 

דין וסמכות השיפוט
 

הדין החל ביחס להסכם זה הנו הדין התקף במדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית ביחס להסכם זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך שבתחום העיר תל-אביב בלבד.

חשוב לציין כי מנהלי החברה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לרוכשים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ו/או על ההמלצות ו/או על המידע ו/או על התכנים המופיעים באתר החברה. הנוהג על פיהם עושה זאת באחריותו הבלעדית בלבד.